Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

26/08/2011 Αθλητισμός στην Ελλάδα

Ύστερα από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τη σωματική υγεία (2008) και την ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2011)12, για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
    Σας έχει γνωστοποιήσει η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια συγκεκριμένες συστάσεις για τη σωματική άσκηση, τους εθνικούς της στόχους και τους τρόπους υλοποίησής τους;
    Έχει η Ελλάδα υποβάλει προγράμματα για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. σχετικά με σχέδια και δράσεις προς υποστήριξη βιώσιμων δομών του αθλητισμού ως μέσο για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την αστική ανάπλαση, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας;
    Η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφέρεται με κατηγορηματικό τρόπο στις μεγάλες δυνατότητες συμβολής του αθλητισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Μεταξύ των μέτρων που συνέστησε η Επιτροπή στην Ελλάδα για την έξοδο από την κρίση υπήρχαν κάποια που να σχετίζονται με τον αθλητισμό; Εάν όχι, για ποιο λόγο

Aπάντηση:

Απάντηση της κυρίας Βασιλείου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(26.8.2011)

Η Επιτροπή δεν έλαβε καμία ειδική κοινοποίηση από την Ελλάδα σχετικά με εθνικές συστάσεις για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη σωματική άσκηση, ύστερα από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τη σωματική άσκηση και την ανακοίνωση του 2011 για τον αθλητισμό. Ωστόσο, η Ελλάδα συμμετέσχε στην άτυπη ομάδα εργασίας «Αθλητισμός και υγεία», την οποία συγκρότησε η Επιτροπή με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη σωματική άσκηση. Αυτή η άτυπη ομάδα εργασίας πρόκειται τώρα να αντικατασταθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων «Αθλητισμός, υγεία και συμμετοχή», η οποία θα συσταθεί με βάση το ψήφισμα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο τον Μάιο του 2011 σχετικά με ένα πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό. Η επωφελής για την υγεία σωματική άσκηση και η υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη σωματική άσκηση θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από τους εμπειρογνώμονες που θα ορίσουν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στην εν λόγω ομάδα.

Τα μέτρα πολιτικής που συμφώνησαν η Ελλάδα, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με στόχο να μειωθούν οι μη βιώσιμες δημόσιες και εξωτερικές ανισορροπίες, να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα και να προωθηθεί, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης δεν περιλαμβάνουν κανένα μέτρο που να αποσκοπεί ειδικά στην προώθηση του αθλητισμού. Γενικά, τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζουν την οικονομική δραστηριότητα ως συνολικό φαινόμενο και, ως εκ τούτου, οι περιπτώσεις στις οποίες το Μνημόνιο Συνεννόησης για τους Ειδικούς Όρους της Οικονομικής Πολιτικής αναφέρεται σε συγκεκριμένους τομείς είναι ελάχιστες.