Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/12/2013 Ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα και δημόσιοι διαγωνισμοί

H ελληνική κυβέρνηση προωθεί ρύθμιση με την οποία όσοι τηλεοπτικοί σταθμοί βρίσκονται σε λειτουργία την 31/8/13, μπορούν να συνάψουν συμβάσεις με τον Πάροχο Δικτύου Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΠΔΨΤ) που θα προκύψει από τον επικείμενο, σχετικό, διαγωνισμό. Στην Ελλάδα, επί 23 έτη, οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούν με προσωρινές άδειες, παρά τις αντίθετες προβλέψεις της νομοθεσίας, χωρίς να ελεγχθεί η τεχνική και η οικονομική τους επάρκεια καθώς και η βιωσιμότητά τους. Από το 2009, οι επτά μεγαλύτεροι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της Ελλάδας συνέπτυξαν κοινοπραξία (Digea), η οποία έλαβε προσωρινή άδεια ΠΔΨΤ, για την πρώτη φάση της ψηφιακής τηλεόρασης και σήμερα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά ΠΔΨΤ, αποτελώντας ουσιαστικά τον αποκλειστικό προμηθευτή της σχετικής υπηρεσίας. Με τον επικείμενο διαγωνισμό για την ανάδειξη του ΠΔΨΤ και τις σχετικές διατάξεις των προδιαγραφών του, εμποδίζεται, επί της ουσίας, η συμμετοχή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης ήθελε να λάβει μέρος, κατά παράβαση της Οδηγίας 2002/21/EK. Και αυτό συμβαίνει γιατί: α) το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει την εγκατάσταση 600 πομπών σε 156 σημεία της Ελλάδας εντός 315 ημερών, με ημερομηνία έναρξης την πρώτη ημέρα ανάθεσης, κάτι που μπορεί να εκτελεστεί μόνον από μια εταιρεία που ήδη δραστηριοποιείται. Αρκεί, ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι ο μέσος χρόνος αδειοδότησης ενός κεραιοσυστήματος ξεπερνά τους 10 μήνες. Επομένως, καταστρατηγείται ευθέως η Οδηγία 2002/21/EK, και, β) μια επιχείρηση που θα ήθελε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, θα είχε ως βασικό ανταγωνιστή την κοινοπραξία των κυριότερων δυνητικών πελατών της. Οι πελάτες αυτοί θα είχαν κάθε λόγο να εμποδίσουν τη συμμετοχή της για να ευνοήσουν την δική τους κοινοπραξία.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Έχει λάβει το φάκελο του διαγωνισμού για έλεγχο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή από την ελληνική κυβέρνηση; Θα ερευνήσει τα ανωτέρω;
2.    Με ποιο τρόπο έχει γίνει η παροχή αδειών στους παρόχους προγράμματος και δικτύου τηλεόρασης στις άλλες χώρες της ΕΕ;
3.    Είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία η παροχή αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών και, κατ’ επέκταση, χρήσης των δημοσίων συχνοτήτων δωρεάν και μάλιστα χωρίς προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία; Θα επισημάνει στην ελληνική κυβέρνηση την αναγκαιότητα αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον ΠΔΨΤ, ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τους νόμιμους πελάτες τους;


Aπάντηση:

Απάντηση της κας Kroes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(18.12.2013)


Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με τα έγγραφα διαβούλευσης της ΕΕΤΤ που δημοσιεύθηκαν στις 28 Μαΐου 2013 όσον αφορά τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να ζητούν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, μεταξύ άλλων και για λόγους τηλεοπτικής αναμετάδοσης• οι οικείες αποφάσεις ανάθεσης πρέπει, ωστόσο, να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Βάσει αυτής, κάθε περιορισμός των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. Τα κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες διαδικασίες που ανταποκρίνονται στα ανωτέρω κριτήρια για την αδειοδότηση παρόχων δικτύου, συμπεριλαμβανομένων συγκριτικών και ανταγωνιστικών διαδικασιών (δημοπρασιών), όπως προτάθηκε και από την ΕΕΤΤ τον Μάιο.

Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, η αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εκχώρηση συχνοτήτων σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύου. Επιπλέον, οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών για τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη είναι, συνεπώς, ελεύθερα να εφαρμόζουν καθεστώτα αδειοδότησης σύμφωνα με τις εσωτερικές τους απαιτήσεις, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στις ελευθερίες παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ. Η αδειοδότηση χωρίς ειδική διαγωνιστική διαδικασία δεν είναι, ως εκ τούτου, αφεαυτής ασύμβατη. Η Επιτροπή είναι ενήμερη όσον αφορά ανταγωνιστικές προσφορές, «καλλιστεία», καθώς και δεσμοποιημένες διαδικασίες εκχώρησης που έχουν χρησιμοποιηθεί ή είναι σε χρήση σε κράτη μέλη, με σκοπό την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου.