Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

21/11/2012 Παραβίαση της οδηγίας 98/50/ΕΚ κατά την πώληση της ΑΤΕ Α.Ε.

Κατά την πώληση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς έγινε διαχωρισμός της ΑΤΕ σε «καλό» και «κακό» τμήμα. Το «καλό» μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το «κακό» δεν μεταβιβάστηκε και παρέμεινε στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ Α.Ε. Στο δεύτερο κομμάτι, ως μη μεταβιβαζόμενα θεωρήθηκαν και τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των συμβατικών σχέσεων με την υπό πώληση εταιρία (ΦΕΚ αριθ. 2209/27.7.2012, Παράρτημα, σημείο 2, στοιχείο ζ).
Στην οδηγία 98/50/ΕΚ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, παράγραφος 1, ορίζεται ότι «τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή, που απορρέουν από σύμβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση υφισταμένη κατά την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, μεταβιβάζονται διά της μεταβιβάσεως αυτής στον εκδοχέα».
Ερωτάται η Επιτροπή:
-    Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα του άρθρου 3 της οδηγίας 98/50/ΕΚ;
-    Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΑΤΕ, αλλά και όσων εργαζομένων βρεθούν σε αντίστοιχη θέση στο μέλλον;
-    Τι θα πράξει για την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4021/2011 που προσβάλλουν τα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 98/50/ΕΚ περί διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων;

Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής (21.11.2012)  
Η οδηγία 2001/23/ΕΚ  ορίζει έναν γενικό κανόνα αυτόματης μεταβίβασης των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στον νέο ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας, εκτός και εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν άλλως, η αρχή αυτή δεν ισχύει για μεταβιβάσεις όπου ο εκχωρητής υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας κινηθείσα με σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή και οι οποίες διεξάγονται υπό την εποπτεία αρμόδιας δημόσιας αρχής. Επιπλέον, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων παρέχεται μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχει μεταβίβαση κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας.

Στα εθνικά δικαστήρια εναπόκειται να εξακριβώσουν, βάσει όλων των πραγματικών στοιχείων, αν η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας. Τα εθνικά δικαστήρια είναι τα πλέον αρμόδια για να αξιολογήσουν μεμονωμένες υποθέσεις. Μόνο τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να επιδικάσουν αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος υπέστη βλάβη ή ζημία. Επομένως, είναι προς όφελος των εργαζομένων να ζητήσουν νομική συμβουλή σχετικά με τα εθνικά ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, αν θεωρούν πιθανόν να μην έχουν γίνει σεβαστά τα έννομα δικαιώματά τους.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει επί του παρόντος πληροφορίες με σκοπό να εξακριβώσει αν οι διατάξεις του Ν. 4021/2011 συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία και θα γνωστοποιήσει το συντομότερο τα αποτέλεσματά της.