Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

03/09/2012 Πληροφορίες Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε φορολογικές αρχές κρατών μελών σε περίπτωση δειγματοληπτικών ελέγχων

Μια από τις εξαγγελίες που ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση, στα πλαίσια του στόχου της πάταξης της φοροδιαφυγής, είναι η εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου μέσα στο 2013 για όλους τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας με το οποίο θα καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των καταθέσεων. Για όποιον δεν συμμορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηματικές ποινές, θα προβλέπεται αυστηρή ποινή μέσω θέσπισης ποινικού αδικήματος. Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο είναι δύο χώρες στις τράπεζες των οποίων πολλοί Έλληνες κατέχουν σημαντικά ποσά καταθέσεων. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται ένας διάλογος σχετικά με την φορολόγηση των καταθέσεων και την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για καταθέσεις πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ. Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι υποχρεωμένες οι Τράπεζες του Λουξεμβούργου και της Αυστρίας  να παράσχουν πληροφορίες, για τους Έλληνες που διατηρούν καταθέσεις σε αυτές, σε Ελληνική  Αρχή εφόσον το ζητήσει  με σκοπό να προβεί σε διασταυρώσεις και επαληθεύσεις στοιχείων στα πλαίσια της λειτουργίας του περιουσιολογίου;Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Šemeta εξ ονόματος της Επιτροπής (3.9.2012)    

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξαγγελία της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου εντός του 2013. Η θέσπιση των εθνικών φορολογικών διατάξεων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών, τα οποία δύνανται να θεσπίζουν τις διατάξεις εκείνες τις οποίες θεωρούν κατάλληλες, εφόσον δεν συγκρούονται με διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, δεδομένου ότι στην ΕΕ δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ρυθμίσεις παρεμφερείς προς αυτές του αμερικανικού νόμου FATCA (νόμος για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής), οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν πληροφορίες απευθείας στις φορολογικές αρχές άλλου κράτους μέλους, ένα όμως κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος να του κοινοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία το άλλο κράτος μέλος έχει στην κατοχή του ή απέκτησε ως αποτέλεσμα διοικητικής έρευνας εντός της επικράτειάς του.

Η οδηγία 2011/16/EE της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, προβλέπει ρητά ότι κράτος μέλος στο οποίο απευθύνθηκε σχετικό αίτημα δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον επειδή κάτοχος των εν λόγω πληροφοριών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή οι πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συμφέροντα προσώπου.