Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

16/02/2012 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη φορολόγηση καταθέσεων

Από τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου και από τις απαντήσεις του Επιτρόπου, αρμόδιου για θέματα φορολογίας σε σχετικές ερωτήσεις μου για το ζήτημα των διμερών φορολογικών συμβάσεων κρατών μελών με την Ελβετία, προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ισχυρές αντιρρήσεις για αυτές τις συμφωνίες. Είναι σαφές ότι οι αντιρρήσεις αυτές αφορούν τόσο τη διαδικασία σύναψης ανάλογης συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας όσο και σε θέματα που άπτονται της κοινοτικής νομοθεσίας για τη φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Οι διμερείς συμφωνίες που ήδη έχουν συναφθεί (π.χ. Γερμανία) με την Ελβετία θα μπορούσαν να επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο τη διαδικασία νέας συμφωνίας της ΕΕ με την Ελβετία, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις καθώς και τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει μέσα στην ΕΕ με στόχο την αναθεώρηση της κοινοτικής οδηγίας για την φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις; Αν ναι, γιατί;
2.    Οι συμφωνίες στις οποίες έχουν καταλήξει κράτη μέλη με την Ελβετία έχουν αναδρομική ισχύ; Προβλέπουν τη δημοσιοποίηση ονομάτων καταθετών στις χώρες προέλευσής τους; Γνωρίζει το σχετικό περιεχόμενο του σχεδίου συμφωνίας Ελλάδας-Ελβετίας; Πώς το σχολιάζει;
3.    Υπάρχουν κράτη μέλη που επιμένουν να κρατήσουν το σύστημα απορρήτου των καταθετών για τις τράπεζές τους, ζητώντας να ισχύσει και γι’ αυτά το ίδιο σύστημα απορρήτου που υπάρχει για τις καταθέσεις στις ελβετικές τράπεζες;Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Šemeta
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16.2.2012)
1. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, η Επιτροπή παραπέμπει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στην απάντηση της 25ης Οκτωβρίου 2011 του Επιτρόπου Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Απάτης  στην προφορική ερώτηση O-000229/2011.
2. Η Επιτροπή παραπέμπει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στα κείμενα των συμφωνιών που υπογράφηκαν από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ελβετία στις 21 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2011 αντιστοίχως, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν ρύθμιση των προβλημάτων του παρελθόντος και ενισχυμένες διατάξεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει αντίγραφο ή απόσπασμα του σχεδίου συμφωνίας που τελεί υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας. Η Επιτροπή, ωστόσο, έχει ενημερώσει την Ελλάδα για τους νομικούς περιορισμούς που περιβάλλουν τη διαπραγμάτευση μιας τέτοιας συμφωνίας με την Ελβετία, εάν θίγονταν πτυχές οι οποίες ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ.
3. Σύμφωνα με τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην οδηγία του Συμβουλίου 48/2003/EΚ, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία έχουν λάβει άδεια να εφαρμόζουν την πρακτική της παρακράτησης του φόρου στην πηγή, αντί της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με εισοδήματα από αποταμιεύσεις τα οποία προέρχονται από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν για φορολογικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, έως ότου πληρούνται οι προϋποθέσεις για το τέλος της μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπει το άρθρο 10 της οδηγίας.