Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

14/09/2011 Ψήφισμα του Ε.Κ. διά του οποίου ζητείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

να αποφανθεί ως προς το συμβατό του Πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκο με τις Συνθήκες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, παράγραφοι 5 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,


–    έχοντας υπόψη το άρθρο 218, παράγραφοι 6 και 11 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,


–    έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2006 του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2006 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου ,


–    έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου  και το αίτημα του Συμβουλίου για συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,


–    έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 6, του Κανονισμού,


Α.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2011•


Β.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου υπεγράφη στις 13 Ιουλίου 2011•


Γ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη του νέου πρωτοκόλλου απαιτεί τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την τελική του έγκριση από το Συμβούλιο•


Δ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου καλύπτει και τα ανοιχτά ύδατα της ακτής της Δυτικής Σαχάρας, η οποία συμπεριλαμβάνεται από το 1963 στον κατάλογο των μη αυτόνομων εδαφών των Ηνωμένων Εθνών•


Ε.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους ενός μη αυτόνομου εδάφους πρέπει να πραγματοποιούνται προς όφελος του πληθυσμού του εδάφους αυτού, και σύμφωνα με τις επιθυμίες του• και ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η χρηματοδοτική εισφορά της Ένωσης χρησιμοποιείται προς όφελος του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας•


ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεσμεύουν όχι μόνοι το Μαρόκο, αλλά και την Ένωση καθότι η τελευταία αντλεί πρωταρχικά οφέλη από τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης και το πρωτόκολλό της•


1.    είναι της άποψης ότι υφίσταται νομική ασάφεια ως προς το κατά πόσο το νέο Πρωτόκολλο συμβιβάζεται με το διεθνές δίκαιο υπό το πρίσμα των κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων του μη αυτονόμου εδάφους της Δυτικής Σαχάρας και της εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων, και, ως εκ τούτου, ως προς τα κατά πόσο το νέο Πρωτόκολλο είναι συμβατό με τις Συνθήκες από την άποψη αυτή•


2.    αποφασίζει να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφανθεί ως προς το συμβατό του ως άνω Πρωτοκόλλου με τις Συνθήκες•


3.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφανθεί σχετικά το Δικαστήριο.